Get Adobe Flash player

กิจกรรม

User login

ล็อกอินด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport)
รหัสผ่านระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport)

You are here

Home

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

๑.  ชื่อหลักสูตร (ไทย – อังกฤษ)

    ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย               หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

         ชื่อภาษาอังกฤษ            Bachelor of ArtsProgram in  English for Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็มภาษาไทย          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

ชื่อย่อภาษาไทย            ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts (English for Communication)

         ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         B.A. (English for Communication)

เปิดการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี   

๒. ลักษณะสาขาวิชา (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเรียนการสอนเน้นทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ           

และความเชี่ยวชาญ เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งเน้นในเรื่อง

         ๑. เน้นการจัดการเรียนการสอนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน

และทักษะด้านการพูด และฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกทั้งใน

และต่างประเทศ

         ๒. การพูดสนทนาโต้ตอบทางธุรกิจ และการสนทนาในภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

         ๓. การอ่านเอกสารทางธุรกิจและเอกสารอื่น ๆ ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์

สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านประกาศ ป้าย โฆษณา ฯลฯ

         ๔. การเขียนงานประเภทต่าง ๆ  เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายเชิญ จดหมายตอบรับ เรื่องสั้น                       

การเขียนเรียงความ

         ๕. การแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น การแปลจดหมาย การแปลข้อความ เป็นต้น

๓. แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

    - อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

         ๑.  พนักงานโรงแรม

         ๒.  มัคคุเทศก์ หรือพนักงานบริษัทนำเที่ยว

         ๓.  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านนำเข้าและส่งออก

         ๔.  เจ้าหน้าที่ประสานงานพิธีการศุลกากร

         ๕.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

         ๖.  เลขานุการ

         ๗.  ล่าม หรือเจ้าหน้าที่แปลเอกสาร

         ๘.  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

         ๙.  พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน

         ๑๐.  พนักงานบริการลูกค้า

         ๑๑.  ผู้สอนภาษาอังกฤษ

         ๑๒.  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

    - แนวทางการศึกษาต่อ 

      สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน

หรือหลักสูตรนานาชาติ

ระบบสารสนเทศ